Comune di Contessa Entellina

Stosanesi

Me paqe e me harè
Te qo bukurë ditë,
Çë ka klënë çelur sa ka çë isht jeta.
Qi i madhë gëzim vien një herë në vit
E kush rron e sheh pametë,
Kush vdes mbëllin syt
Kundet vete jep te jetra jetë,
Se in’Zot vdekur rrijti tre ditë
E me kaqë hare na u ngjall si so.

Luftartë e ruajn me gjak te sytë,
Kur tundej dheu e luaj ajo botë,

Se si vdiq in’Zot ng’u pa më dritë.

Luftartë u llavtin me atë tirrimot
Se ran te dheu e sbllijtin sitë/
Njohtin se atë çë vran ish vërteta in’Zot.

Shën Mëria virgjërë rrij vënë me lip
Klajti të birin tri ditë me sot,
U kallartin engjulit
E erdhi ajo dritë
Vanë e i thanë Shën Mërisë
Se u ngjall in’Zot.

Shën Mëria virgjërë rriodhi,
Fshijti sytë,
Vat’e bracarti t’in’Zot,
Pa se te gjiri kish një firit:
Helmë i madhë ndiejti,
Shën Mëria kur vdiqi in’Zot.

Mi dizet ditë te parrajsi ju ngjip,
Me flamurin te dora,
Na u ngjall in’Zot.

Priftëria na e mbëson këtë i madhë shërbes
E për tri ditë hipet me atë stosanes
E litirit vete ja thotë :
Kini hare se u ngjall in’Zot.

Qi i madhë gëzim kle vërteta
Këta hare sot bëhen te gjithë jeta.

Këtë rrimë e bëri Strollaku
E u jam e te thom sot
Se me flamurin
Te dora na u ngjall in’Zot.

 Con pace e gioia
In questo bel giorno,
Che è noto da quando esiste il mondo,
Questa grande felicità si rinnova una volta all’anno
E chi vivrà ancora la vedrà di nuovo,
Chi muore chiude gli occhi,
Va a rendere conto delle sue opere nell’altro mondo,
Che il Signore morto è rimasto per tre giorni
E con tanta gioia è risorto oggi (Pasqua).

Le sentinelle col sangue negli occhi facevan la guardia
Quando tremava la terra e ballava il terreno,
Che quando è morto il Signore non si è vista più la luce.

Le sentinelle si spaventarono con quel terremoto,
Caddero a terra e spalancarono gli occhi,
Compresero che l’uomo ucciso era veramente il Signore.

La Madonna se ne stava addolorata,
Pianse il figlio per tre giorni,
Discesero gli angeli
E apparve quella luce,
Andarono a dire alla Madonna
Che il Signore era risorto.

La Vergine santa Maria accorse
Asciugò gli occhi
E abbracciò il Signore,
Vide nel suo petto una ferita,
Grande dolore provò,
La Madonna quando morì il Signore.

Dopo quaranta giorni salì in paradiso,
Con la bandiera in mano,
E’ risorto il Signore.

I sacerdoti ci insegnano questo grande evento,
E per tre giorni sale con questo “Stosanesi” (è risorto)
Ai fedeli latini dicendo:
Siate contenti perché il Signore è risorto.

Questa grande gioia è per certo avvenuta,
Questa festa oggi si rinnova in tutto il mondo.

Questi versi li ha scritti Strollaku,
Ed io ve li riferisco oggi,
Che col vessillo in mano
È risuscitato nostro Signore.

Ultimo aggiornamento

14 Gennaio 2021, 00:04